Program Wymiany starych terminali AMIT + VPOS na nowe dotykowe

wymień stary terminal na nowy

Regulamin akcji “Koniec ery 3G – wymień zestaw AMIT+VPOS na terminal Onyx lub VPOS Touch”

zwanej dalej:

Programem lub Akcją „Wymień stary na nowy” organizowanej przez Televend
Paweł Ożga (Televend), dystrybutora terminali Nayax w Polsce

w terminie 07.05.2024 r. do 31.07.2024 r. (a wcześniej: 06.02.2024-06.05.2024) lub do wyczerpania zapasów.

W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie również prawo do przedłużenia akcji.

Pełne dane Organizatora:

Pełne dane Organizatora (w tym dane kontaktowe):

Televend Paweł Ożga
ul. Myśliwska 16
80-126 Gdańsk
NIP: 5832682260
tel. 881 000 790
biuro@televend.pl
www.nayax.pl

Ogólne warunki uczestnictwa:

1. W Programie mogą wziąć udział Operatorzy Nayax, czyli podmioty, które posiadają konto
użytkownika w systemie Nayax, a także zawartą z Televend Umowę Świadczenia Usługi
Nayax i posiadający terminale AMIT-VPOS

2.Akcja nie jest skierowana do podmiotów o statusie pośrednika, przy czym ocena tego statusu
należy do Televend

3.W terminie 07.05.2024 r. do 31.07.2024 r. Operatorzy zainteresowani wymianą lub
zakupem terminali zamówią poprzez specjalny formularz nowe urządzenia w
wybranym przez siebie modelu w liczbie nieprzekraczającej sumy aktualnie posiadanych
urządzeń AMIT+VPOS. Zamówienia można rozbić na poszczególne cykle, mając na
uwadze czas trwania Akcji i ograniczenia związane z zapasem towaru, o których może
poinformować Organizator.

4.Operator biorący udział w Programie posiada terminale AMIT+VPOS (dwuczęściowe).
Każdy terminal AMIT+VPOS, który zgłoszono w Akcji, zostanie oznaczony w systemie
Nayax. Jeden terminal AMIT+VPOS można zgłosić skutecznie tylko raz. Zbycie terminala
nie odnowi możliwości ponownego udziału w Akcji dla danego terminala.

5.Nowe terminale zakupione w ramach Akcji nie mogą zostać zbyte na rzecz innego
podmiotu przez 6 miesięcy od daty zakupu oraz powinny zostać aktywowane w tym czasie
pod kontem Operatora w systemie Nayax. W przypadku wyższej konieczności i zbycia
nowego terminala przed upływem 6 miesięcy, jego migracja w systemie Nayax i
uruchomienie u innego Operatora możliwe będą pod warunkiem opłacenia kary umownej
wycenianej indywidualnie, jednak nie wyższej niż 200 EUR, wynikającej z korzyści
uzyskanej przez Operatora. Obciążenie karą umowną, nie wyłącza dochodzenia przez
Televend odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

Procedura wymiany

6.Na proces zamówienia w ramach Programu składają się następujące etapy:

a. Wypełnienie formularza dostępnego tutaj -> W treści formularza należy podać swoje
dane oraz numery seryjne aktualnie posiadanych modułów AMIT
b.Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i zweryfikowaniu podanych numerów
seryjnych Organizator prześle Operatorowi Nayax na podany adres e-mail kod wymiany
c.Kod wymiany Operator podaje, zamawiając wybrany terminal tutaj-> 
Instrukcja odczytania numeru seryjnego znajduje się pod tym adresem

7.Nowe terminale zostaną dostarczone bez kart SIM. Karty należy przełożyć samodzielnie z
urządzenia AMIT do terminala Onyx lub VPOS Touch. Możliwe jest skorzystanie ze
wsparcia technicznego Nayax, do którego dostęp i zasady jego wykonania podano na stronie
www.nayax.pl/kontakt

7.1Organizator przygotował materiały wideo prezentujące przebieg wymiany kart SIM

a.wymiana karty SIM między AMIT a ONYX: Link

b.wymiana karty SIM między AMIT a VPOS Touch: Link

8. Terminale zakupione w ramach programu „Wymień stary na nowy” zostaną wstępnie
przypisane w systemie Nayax Core do konta firmy nabywającej terminale
(https://my.nayax.com/) od strony modułów w systemie Nayax

9.Do wymiany terminali AMIT+VPOS na nowe terminale Onyx lub VPOS Touch
niezbędny jest dostęp do aplikacji serwisowej MoMa oraz systemu Nayax Core.

10.Operator zamienia urządzenia w systemie Nayax Core samodzielnie. Możliwe jest też
skorzystanie ze wsparcia technicznego Nayax zamieszczonego na stronie www.nayax.pl/kontakt

10.1Organizator przygotował materiały wideo prezentujące proce zamiany terminala AMIT
na nowe urządzenie:

a.w zakresie aplikacji MoMa: Link

b.w zakresie systemu Nayax Core: Link

11.Jeśli operator nie korzystał z kart SIM w swoich urządzeniach AMIT, wypełniając
formularz z zamówieniem powinien poinformować Organizatora o potrzebie dołączenia do
zamówienia odpowiedniego wyposażenia LAN (kabla lub przejściówki w zależności od
modelu terminala)

Ceny i karty SIM

 

12.Organizator ustalił stałe ceny zakupu nowych urządzeń oferowanych w ramach
Programu,  w zależności od wybranego modelu:

a.Onyx – 260 EUR* netto/szt.

b.VPOS Touch – 310 EUR netto/szt.

* Kwota wyjściowa jest wyrażona w EUR. Dokumenty sprzedaży będą zawierały cenę w
przeliczeniu na PLN według średniego kursu NBP (tabela A z jednego dnia roboczego
poprzedzającego wystawienie dokumentu pro forma lub faktura VAT)

12.1 . Cena obejmuje: terminal, podstawowy kabel zasilający, antenkę fabryczną

12.2. Cena nie obejmuje: aktywacji karty SIM, dodatkowych akcesoriów (np. kabla do podłączenia
sieci LAN, klapki ochronnej), przesyłki kurierskiej ani innych usług

13.W okresie jednoczesnej aktywności terminali AMIT+VPOS oraz nowych terminali
Onyx lub VPOS Touch Operator przyjmuje do wiadomości, że aktywność wszystkich
terminali zostanie odnotowana na fakturze abonamentowej z koniecznością jej opłacenia.

Zakres odpowiedzialności i działania Operatora

 

14.Organizator nie oczekuje i nie przyjmuje zwrotu starych urządzeń. Tylko w
szczególnych przypadkach Organizator może zwrócić się do Operatora z prośbą o odesłanie
urządzenia – w takiej sytuacji obowiązuje indywidualna wycena.

15.Rekomendowane urządzenie dla branży myjni samochodowych: terminal VPOS Touch.
Przy wyborze tego modelu prosimy o upewnienie się w zakresie produktu klapka ochronna.
Jeśli Operator nie posiada zabezpieczenia terminala lub istniejące zabezpieczenie nie spełnia
swojej funkcji, Organizator rekomenduje domówienie nowej klapki

16.Operator biorący udział w Akcji wyraża zgodę na opłacenie faktury pro forma
poprzedzającej realizację zamówienia. Opłacenie faktury pro forma oznacza zawarcie
umowy w ramach Akcji

17.Operatorzy mogą dowiedzieć się o Programie Wymiany z mailingów wysyłanych przez
Organizatora, pop-upów widocznych na stronie www.nayax.pl i w systemie Nayax Core, z
rozmów telefonicznych i innych kanałów komunikacji stosowanych przez firmę Televend
Paweł Ożga

18.Klient biorący udział w akcji “Wymień stare na nowe” nie może posiadać
przeterminowanych zobowiązań wobec Televend Paweł Ożga.

19.Administratorem danych zebranych w ramach Programu jest Organizator – Televend
Paweł Ożga. Wszelkie dane podane podczas procesu zakupu Operator podaje dobrowolnie
i są one wykorzystywane w celu identyfikacji odbiorcy, a przetwarzanie następuje zgodnie
z polityką prywatności firmy Televend Paweł Ożga, którą można znaleźć pod adresem
https://nayax.pl/polityka-prywatnosci/.