Polityka prywatności

 1. W serwisach internetowych Televend.pl i Nayax.pl dbamy o ochronę prywatności Gości Serwisu.

 2. Polityka prywatności zawiera podstawowe informacje o sposobie i zasadach przetwarzania danych osobowych w Televend, wykorzystywaniu plików cookies w Serwisie, okresie przechowywania danych osobowych i innych istotnych informacjach, które chcemy Tobie przekazać. Zapoznaj się z tym dokumentem, a gdybyś miał dodatkowe pytania, skontaktuj z nami.

 3. Ilekroć w polityce prywatności jest mowa o:

Gościu – rozumie się przez to osobę odwiedzającą Serwis, w tym kontrahenta Televend.

Serwisie – rozumie się przez to witryny internetowe www.televend.pl i www.nayax.pl oraz wszelkie podstrony,

Danych osobowych – rozumie się przez to wszelkie informacje, dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio ustalić, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających tożsamość osoby fizycznej,

Systemie Nayax – rozumie się przez to dostarczany przez Nayax Ltd. system informatyczny i inne systemy tej firmy (jeżeli są wykorzystywane przy obsłudze systemu głównego) wykorzystujące rozwiązania telemetryczne do obsługi płatności bezgotówkowych, zapewniające zdalną kontrolę i zarządzanie nad terminalami płatniczymi.

Plikach cookies (tzw. “ciasteczka”) – rozumie się przez to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Gościa i przeznaczone do korzystania z Serwisu.

 1. Jeżeli jedynie przeglądasz Serwis i zapoznajesz się z treściami ogólnodostępnymi, nie informujesz nas o swojej tożsamości. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych może natomiast dotyczyć korzystania przez Ciebie z usług świadczonych drogą elektroniczną w Serwisie. Dla przykładu, gdy korzystasz z formularza kontaktowego podajesz nam takie dane jak imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail i ujawniasz nam szczegóły Twojego pytania lub kontaktu. Podajesz też dane osobowe, gdy rejestrujesz się lub korzystasz z konta w systemie Nayax, do którego nasza strona odsyła. Dane są przekazywane również podczas zlecenia nam różnych czynności w ramach zawartej umowy (np. pomoc techniczna) poprzez chat lub formularz kontaktowy – są to imię, nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail, nr seryjny urządzenia, inne dane służące wykonaniu zleconych czynności.

 2. Za dane osobowe można uznać także dane zawarte w plikach cookies, jeśli możliwe jest ich pośrednie lub bezpośrednie powiązanie z osobą fizyczną.

 3. Miej świadomość, że część danych zgromadzonych w plikach cookies jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, dostarczania usług drogą elektroniczną, czy wykrywania nadużyć. Pozyskiwanie takich niezbędnych plików cookies, zgodnie z art. 173 ust. 1 pkt 1-2 ustawy Prawo telekomunikacyjne nie wymaga Twojej zgody; bez nich Serwis nie mógłby funkcjonować.

 4. W przypadku pozostałych plików cookies, ich przetwarzanie odbywać się będzie jedynie za Twoją zgodą. Część przetwarzanych w ten sposób danych osobowych może być wówczas wykorzystywana dla celów marketingowych, w odniesieniu do produktów i usług świadczonych przez Televend, ponadto celem pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług świadczonych przez Televend. Twoje dane są przetwarzane w celu dopasowania treści Serwisu do Twoich indywidualnych zainteresowań.

 5. Istnieje możliwość wyłączenia funkcji cookies za pomocą odpowiedniej konfiguracji ustawień przeglądarki internetowej wykorzystywanej przez Gościa, jednak może to spowodować utratę dostępu do niektórych funkcji Serwisu, a czasami uniemożliwić w ogóle korzystanie z Serwisu.

 6. Administratorem Twoich danych osobowych jest właściciel Televend – Paweł Ożga.

 7. Pamiętaj, że dane podawane przy rejestracji w systemie Nayax i po zalogowaniu do systemu Nayax są przetwarzane zgodnie z zasadami działania systemu Nayax, a dostęp do nich mają osoby wskazane według Twoich własnych preferencji i wyborów. Televend nie jest administratorem tych danych osobowych.

 8. Televend zobowiązuje się do regularnego przeglądu Polityki prywatności i jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, najlepsze praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych. Będziemy również dokonywać zmian Polityki prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarzamy dane osobowe (jeżeli to wpłynie na treść Polityki prywatności), a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez nas danych osobowych.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Televend

Televend Paweł Ożga (dalej: Televend) na podstawie przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) uprzejmie informuje, że współpracując z Tobą lub wykonując zawartą umowę, przetwarza uzyskane dane osobowe, będąc ich administratorem. Kategorie przetwarzanych danych osobowych zależą od rodzaju świadczonej usługi. Zazwyczaj są to podstawowe dane identyfikujące, takie jak imię, nazwisko, PESEL, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania, adres do korespondencji, adres siedziby, dane prowadzonej działalności gospodarczej, w tym dane rachunku bankowego. Niekiedy mogą to być również inne dane niezbędne do realizacji zadań, takie jak informacje o posiadanych aktywach majątkowych i uzyskiwanych z nich dochodach. Wymienione dane mogą być przetwarzane wyłącznie w celu określonym w umowie, w zakresie i przez czas niezbędny do ich wykonania. Dane te mogą być przetwarzane także po zakończeniu współpracy do czasu rozliczenia ewentualnych wzajemnych należności, najpóźniej jednak do upływu okresu przedawnienia tych należności, chyba że co innego wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Ponadto za Twoją zgodą możemy przetwarzać dane osobowe w celach marketingowych.

Televend nie przekazuje otrzymanych danych osobowych poza terytorium Unii Europejskiej, chyba że taka potrzeba wynika ze stosowania systemu Nayax, obsługującego proces płatności. Każdorazowe przetwarzanie danych osobowych odbywa się w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków umownych i z odpowiednim ich zabezpieczeniem. Takie przetwarzanie pozostaje zgodne z RODO.

Jako Klient masz prawo poprawiać i uzupełniać swoje dane osobowe w każdej chwili. Televend nie stosuje profilowania. Klient może w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych. Może to jednak mieć wpływ na możliwość dalszego korzystania z usług Televend. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługuje ponadto skarga do organu nadzoru (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Korzystając z uprawnienia do sprzeciwu, należy mieć na uwadze, że przetwarzanie danych osobowych jest zazwyczaj konieczne do realizacji celów umowy lub współpracy z Televend.

Polityka retencji danych osobowych:

Czas, przez jaki możemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej podstawę przetwarzania danych osobowych przez Televend. Poniżej informacja o stosowanej polityce retencji:

 1. w przypadku, gdy Televend przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez użytkownika;
 2. w przypadku, gdy Televend przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora, okres przetwarzania trwa do momentu ustania tego interesu lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje, a dalsze przetwarzanie danych nie jest konieczne w celu realizacji przepisów powszechnie obowiązujących;
 3. przypadku, gdy Televend przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy;
 4. w przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych, usuniemy dane osobowe najpóźniej po maksymalnie 10 lat, tak by np. odpowiedzieć na Twoją reklamację, zapytanie, odnieść się do zgłoszonych roszczeń, żądań uprawnionych organów albo dokonywać rozliczeń z kontrahentami,
 5. w przypadku gdy dane osobowe zawarte są w plikach cookies ich przetwarzanie jest ponadto ograniczone przez czas maksymalny wynoszący do 6 miesięcy.

 

W przypadku zamiaru uzyskania bardziej szczegółowej informacji dotyczących konkretnego przetwarzania danych, prosimy o kontakt z administratorem.