Polityka prywatności – Facebook

TELEVEND PAWEŁ OŻGA NAYAX POLSKA (dalej: Televend) na podstawie przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) uprzejmie informują, że korzystając z niniejszego portalu przekazujesz nam swoje dane osobowe takie jak: NIP, adres e-mail, imię i nazwisko, nazwa użytkownika. Niekiedy mogą to być też: numer telefonu, adres do korespondencji, adres siedziby, dane prowadzonej działalności gospodarczej.

Informujemy, że przetwarzamy uzyskane dane osobowe, będąc ich administratorem.

Dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie w celu związanym z prowadzonym portalem, w zakresie i przez czas niezbędny do ich wykonania. Dane te mogą być przetwarzane także po zakończeniu korzystania z portalu, do czasu rozwiązania umowy, jeżeli taką zawarliśmy i rozliczenia ewentualnych wzajemnych należności, najpóźniej jednak do upływu okresu przedawnienia tych należności, chyba że co innego wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Televend nie przekazuje otrzymanych tutaj danych osobowych poza terytorium Unii Europejskiej. Każdorazowe przetwarzanie danych osobowych odbywa się w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z funkcjonowania portalu na Facebooku i z odpowiednim ich zabezpieczeniem. Musisz wiedzieć, że dane osobowe przetwarza także Facebook, stosownie do swojej polityki prywatności i nie mamy żadnego wpływu na to przetwarzanie, ani za nie odpowiadamy.

Jako osoba korzystająca z portalu, masz prawo poprawiać i uzupełniać swoje dane osobowe w każdej chwili. Televend nie stosuje profilowania. Klient może w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługuje ponadto skarga do organu nadzoru (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Korzystając z uprawnienia do sprzeciwu, należy mieć na uwadze, że przetwarzanie danych osobowych jest zazwyczaj konieczne do realizacji celów związanych z korzystaniem z portalu.

W razie dalszych wątpliwości, potrzeby wyjaśnienie czegokolwiek lub zgłoszenia jakichkolwiek naruszeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych, kontaktuj się pod adresem: info@televend.pl